Z DŮVODU ČERPÁNÍ DOVOLENÉ, MOHOU BÝT NĚKTERÉ OBJEDNÁVKY VYŘIZOVÁNY SE ZPOŽDĚNÍM.

Reklamační řád

Tento reklamační řád upravuje postup vyřizování reklamací mezi kupujícím (dále jen Zákazník) a prodávajícím (dále jen Dodavatel) při prodeji zboží v internetovém obchodě dodavatele. Odchylný postup může být stanoven dohodou mezi zákazníkem a dodavatelem. Reklamovat lze pouze zboží zakoupené Zákazníkem od Dodavatele

Převzetí zboží

Zákazník je povinen řádně převzít zboží, zkontrolovat neporušenost obalu, a v případě, že se jedná o zboží, u kterého hrozí mechanické poškození, tak i za přítomnosti dopravce rozbalit obal, a zkontrolovat, že zboží uvnitř obalu je nepoškozené. Toto platí jak při přebírání zboží od dopravce, tak i při osobním odběru na provozovně dodavatele. Případné pozdější reklamace, že zboží bylo dodáno mechanicky poškozené, nebudou bohužel z pochopitelných důvodů uznány za oprávněné.

Záruční lhůta

Dodavatel ručí za dodané zboží po dobu zákonem stanovené záruční lhůty. Dodavatel se zavazuje dodržet záruční lhůtu výrobce, pokud je delší než lhůta zákonná. Záruční lhůta se počítá od data vystavení dodacího listu a přerušuje se od data uplatnění reklamace do data vyřízení reklamace.

Uplatnění reklamace

Reklamaci lze uplatnit osobně v provozovně Dodavatele v provozní době uvedené na adrese www.bomamilevsko.cz/kontakty.php. Reklamaci lze uplatnit také prostřednictvím zásilky zaslané Dodavateli, přičemž den doručení je dnem uplatnění reklamace. Náklady na doručení reklamace Dodavateli nese Zákazník. Při uplatnění reklamace Zákazník uvede důvod reklamace a předloží Dodavateli reklamované zboží včetně veškerého příslušenství, nákupních a průvodních dokladů. V případě, že reklamace nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, může ji Dodavatel odmítnout jako neoprávněnou

Vyřízení reklamace

Dodavatel vyřídí reklamaci zboží v zákonné lhůtě. Uzná-li reklamaci jako oprávněnou, vyřídí ji dle svého rozhodnutí buď opravou nebo výměnou zboží nebo zrušením kupní smlouvy a vrácením kupní ceny reklamovaného zboží. Zároveň Dodavatel vyzve zákazníka k osobnímu odběru opraveného nebo vyměněného zboží nebo na jeho žádost zašle vyřízenou reklamaci Zákazníkovi. Dopravu zboží k Zákazníkovi hradí Zákazník.